Kerte - en landsby på Vestfyn
Start
Om Kerte
Seværdigheder
Det Gamle Album
Litteratur
Link
Uddrag af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind: Bornholms, Maribo, Odense og Svendborg Amter, 1898 -1906, J. P. Trap. Side 534-535

Kjerte Sogn

- omgives af Tanderup, Sandager, Barløse, Ørsted og Skydebjærg Sogne samt Vends Hrd. (Rørup og Gjelsted S.). Kirken, midt i Sognet, ligger 1½ Mil N. Ø. for Assens. De højtliggende og bakkede, kun mod S. V. noget lavere og jævnere Jorder ere dels lerede, dels muldlerede og sandede. En Del Skov (Billeskov Sk., Hjeruplund, Favrskov Bjærge, Hestehave, Kohave). I den nordl. Del løber Brende Aa. Gennem det sydvestl. Hjørne gaar Landevejen fra Assens til Middelfart, gennem det nordostl. den fynske Hovedbane.

Fladeindholdet 1896:
4440 Td. Ld., hvoraf 1965 bestaaede (deraf med Hvede 62, Rug 397, Byg 414, Boghv. 12, Havre 403, Bælgsæd 5, Blandsæd til Modenh. 410, Grøntf. 35, Kartofler 67, Sukkerroer 115, andre Rodfr. 37, Handelspl. 8), Afgræsning 840, Høslæt, Brak, Eng m. m. 730, Have 53, Skov 592, Mose 49, Kær og Fælleder 34, Hegn 48, Heder 19, Veje og Byggegr. 102, Vandareal 8.
Kreaturhold 1893:
300 Heste, 1121 Stkr. Hornkvæg (deraf 668 Køer), 918 Faar, 594 Svin og 18 Geder.
Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk.
1895
: 351 Td.; 31 Selvejergaarde med 176, 24 Fæstegd. med 142, 135 Huse med 30 Td. Hrtk. og 3 jordløse Huse i Fæste og Leje).
Befolkningen, 1. feb.1890: 971 (1801: 810, 1840: 947, 1860: 1049, 1880: 1150), boede i 205 Gaarde og Huse;
Erhverv: 32 levede af immat. [egen] Virksomhed , 521 af Jordbr., 175 af Industri, 22 af Handel, 144 af forsk. Daglejervirks., 41 af deres Midler, og 36 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne:
Kjerte (1295: Kerte) med Kirke, Præstegd., Skole og Sparekasse (opr. 21/2 1885);
Hjerup.
Ørsbjærg med Kro, Mølle og Lægebolig
Favrskov med Mølle og Klædefabrik.
Kjertebro, Hjerupgyde, Knoldshuse, Nedermark og Lindebjærg,
Huse; Ørsbjærg-Skovhuse.

Hovedgaarden Billeskov under Grevsk. Wedellsborg (se S. 529), har 25 Td. A. og E. Hrtk. og 13/4 Td. Skovsk., 318 Td. Ld., hvoraf 60 Skov, Resten Ager.
Ørelykkegaard ligeledes under Grevskabet, 5½ Td. Hrtk., 63 Td. Ld.
Gaarden
Nyfæste: 13½ Td. Hrtk., 160 Td. Ld., heraf 8 Eng, 5 Skov, 2 Byggegr. og Have, Resten Ager (4 Fæstehuse).
Højgaard
2½ Td. Hrtk., 145 Td. Ld., hvoraf 24 Skov, Resten Ager.
Gaardene
Mølleknap og Bjørnemose.

Kjerte Sogn
en egen Sognekommune, hører under Wedellsborg Birks Jurisdiktion (Kjellingberg), Assens Amtstue- (Assens) og Lægedistr., 6. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 3. Udskrivningskr.’ 199. Lægd. Kirken tilhører Grevsk. Wedellsborg.

Kirken  (omtalt i Niels Hamundsen Litles Testam. af 1295) bestaar af et Skib med en Korsfløj mod S., til hvis Vestside et Vaabenhus er føjet, samt fritstaaende Taarn omtr. 25 Al. S. V. for Kirken. Af den oprindl. Kirke staa nu Skibets tre vestligste Hvælvingsfag; senere er det gamle Kor med Apsis blevet nedrevet og Skibet forlænget mod ø. med to Fag.
Skibet er opf. af raa Kamp med tilhugne Hjørnekvadre. Vestgavlen er ommuret med Munkesten; Korsfløjen er opført af gamle Granitkvadre og Munkesten i Blokforbandt. Gavlspidsen mod ø. er senere ommuret med Munkesten i Munkeforbandt; den har Kamtakker og Blindinger. Skib og Korsfløj ere overhvælvede.
Taarnet af Munkesten i Blokforbandt, (restaur. 1650) har kamtakkede Gavle med Blindinger.
Ny, tarvelig
Altertavle med et Maleri af Anker-Lund; meget tarvelig Prædikestol.
Døbefonten, af Murværk, er nyere.
I Korsfløjen staa to
Sandstenskister uden Indskrift. Over dem hænger et Epitafium over Vilh. Fr. Farenhorst  til Billeskov, † 1767, og Hustru Anne Johanne Hviid, † 1771, samt deres Børn, Smstds.
Epitafier over Præsten
Christen Olsen Hassel, † 1737, og Hustru Maren Arentsdatter Dam, og over Dorte Sofie Roskilde, Hr. Hassels.
Vaabenhuset er af Munkesten. I Vaabenhuset en romansk Ligsten med et aflangt Kors (en anden interessant, kisteformet Ligsten med Relieffremstillinger findes nu i Nationalmus.; (se Løffler, Gravst., PI. V og XVI, og Aarb. f. n. Oldk. 1868 S. 147).
Indgangsdøren til Vaabenhuset, af Egetræ, har en Indskrift med Jærnbogstaver fra 1632.

Billeskov blev oprettet af Steen Bille til Kjærsgaard kort før hans Død 1590 og tilfaldt Sønnen Knud, hvis Sønner Henrik, † 1655, Tønne, † 1644 paa Bileskov (se Personalh. Tidsskr. 2 R. IV Bd. S. 253), og Holger, f 1638, alle skrev sig til den. Sidstnævntes Søn Steen B. efterlod den til sin Søn Christopher Bille, som 1661 solgte Billeskov med 23 Bøndergaarde, 1 Mølle og 3 Huse til Fru Anne Gyldenstierne, Hr. Jørgen Brahes Enke. Hun skænkede den 1676 til sin Sønnesøn Jørgen Brahe, hvis Enke Anne Helvig Thott 1716 solgte Gaarden til Jørgen Larsen af Bubelgaard, der 1728 solgte den til Præsten i Brenderup-Ore, Hr. Anders Larsen Hviid  [Bog om datteren:C. H. Andersen; Anne Helene, Nordisk Litteraturforlag, 1966], der 1738 overdrog Gaard og Gods for 15,000 Rd. til sin Svigersøn Vilh. Fr. Farenhorst, der tilkøbte meget Gods og solgte Billeskov (29 Td., Tiender 38 Td., Bøndergods 214 Td. Hrtk.) til Landsdommer Laurids Lindegaard, som 1777 solgte Gaarden (281 Td. Bøndergods) for 61,000 Rd. til Grev Fr. L. Wedell, der lagde den under Wedellsborg. —
Paa Hovedbygningen i eet Stokv. med Kvist, staar Aarst. 1796; over Ladeporten staa Farenhorsts og Hustrus Navne og Aarst. 1748. ø. for Bygningen ligger i Haven en ovalformet, af Grave omgiven Ø, hvor der er Murbrokker af røde Munkesten.

Øst for
Nyfæste ligger et Voldsted, bestaaende af en større, nordl. og en mindre, sydl. Høj; den sydl. er bevokset med Gran; der er endnu i de senere Aar fundet Murlevninger af røde Munkesten.
Et Par Dage efter at
Joh. Rantzau var landet ved Helnæs, angreb han Grev Christoffers Tropper mellem Favrskovs Banker 20/3 1535 og sejrede over dem, hvorefter han belejrede Assens.
I Hjerup har tidligere Herredstinget for Baag og Vends Herreder været holdt; i 2. Halvdel af 18. Aarh. nævnes Gaarden
Tinghuset i Sognet (se D. Atl. VI S. 658).

Ved Kjerte skal der have været to hellige Kilder.


 

 

© Hvenegaards Forlag 2018
Email: Vivian@Kerte.dk
www.JesusFreak.dk
www.hvenegaard-slaegten.dk

http://www.Plum-slægten.dk

OBS!
Fralæggelse/disclaimer: Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet.
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.