Kerte - en landsby på Vestfyn
Start
Om Kerte
Seværdigheder
Det Gamle Album
Litteratur
Link

Kunst

Landskabet i Kerte Sogn kan få enhver kunstner til at tabe sit hjerte. Der er i egnen omkring Kerte Sogn et utal af skønne pletter, hvor man kan tage sin skitseblok eller palet frem og forevige den underskønne natur eller de smukke gamle gårde. Det har kunstnere gjort i tiden løb og her er nogle få eksempler.

Frederik Ludvig Storch
Kerte har sågar sin helt egen kendte kunstmaler - der dog ikke umiddelbart har efterladt tegninger fra sognet her.

Bysbarnet Frederik Ludvig Storch blev født i Kerte Præstegaard i 1805. Hans forældre var Samuel Storch og Eleonora Kamp.
Han skulle ligesom sin far have været præst og fik da også uddannelsen, men brugte den aldrig. I stedet blev han uddannet kunstmaler på Kunstakademiet.

 


En lille dam - efterår. Olie på træ.
Signeret. Storch 8. okt. 1874. 28 x 37 cm
.

Her følger beskrivelsen fra Salmonsens Konversationsleksikon:

Storch, Frederik Ludvig,
dansk Maler, f. i Landsbyen Kjerte paa Fyn 21. Juli 1805, d. i Kbhvn 2. Septbr 1883, studerede opr. Teologi og blev Kandidat 1830, men begyndte allerede i sit første Universitetsaar at arbejde paa Kunstakademiet; debuterede 1828 som Udstiller med et Billede over et af de paa den Tid saa meget yndede »Ossianske« Motiver; det gjorde Lykke og blev købt til Statens
Malerisamling, men er nu magasineret ligesom de to andre Malerier, denne senere erhvervede,

1831 solgte han sin første Altertavle, »Christus i Gethsemane«, til Aasum Kirke paa Fyn; Aaret efter rejste han til München, hvor han blev i 20 Aar, bortset fra Tiden 1845—46, da han med kgl. Understøttelse opholdt sig i Italien.
I München sluttede han sig nær til den der arbejdende Kunstnerkreds, dels Danskere som N. Simonsen og Schleisner, dels Tyskere, vandt en Del Ry og solgte mange af sine Arbejder; kun et Par Gange, 1843 og 1844, udstillede han paa Charlottenborg Billeder, begge over gr. mytologiske Emner.

1852 tog han Bolig i Kbhvn og var der stærkt optagen som Portrætmaler; desuden behandlede han en Mængde Motiver fra Bibelen, saaledes i Altertavlerne »Kvinderne i Christi Grav« (Smerup Kirke) og »Hyrdernes Tilbedelse« (Spjellerup Kirke), Sagnverdenen (»Heimer og Aslog« samt »Grev Otto af Oldenborg og Bjergjomfruen«, »Egeria og Numa«) og Digtekunsten (»Sakuntala, skræmmet af en Bi«, »Fiskeren« efter Goethe’s Digt o. s. v.); 1865 blev hans »Judith« købt af Kunstforeningen; endnu 2 Aar før sin Død udstillede han 3 Billeder.

— Opholdet i München havde ikke nogen god Indflydelse paa hans Kunst.
(S. M.). P. J.


Dankvard Dreyer,
- blev født i Assens 1816  og døde i Barløse blot 36 år gl. af tyfus har malet de skønneste landskabsmalerier, bl.a. et fra bakken ved Mølleknappe.

Udsigt over Lillebælt fra Mølleknappe

Uddrag fra Historiske Oplysninger om Barløse Sogn af I. C. A. Carlsen-Skiødt, Årbog for Odense og Assens Amter 1925:

Dankvart Magnus Christian Dreyer. Jeg tror egentlig, at han var "slaaet til en Daler"; men paa Grund af mange Forhold, blev han menneskelig set ikke til det, som hans rige Evner kunde have hjulpet ham frem til. Han er født i Assens i nuværende Købmand Plums Gaard, hvor hans Fader i sin Tid var Købmand. Han viste tidlig Lyst og Anlæg for Malerkunsten og kom som ung til København for her at fortsætte og fuldføre sin Uddannelse. Men "en haard Kritik drev ham fra Akademiet, og han blev Gaardmand i Barløse", saaledes skildrer en Beretning om ham dette triste Livsafsnit. Han boede saa i Barløse i en for mange Aar siden afbrudt Gaard, der laa Øst for Gaden, lige overfor det "store Gadekær".
Fattig var han, og det gik ikke saa godt for ham, da han boede i Barløse, men sin Kunst blev han ved at sysle med, og der Findes ikke faa værdifulde Malerier fra hans Haand. Han udstillede fra 1834, kun 18 Aar gammel til 1850 ialt 35 Billeder. Der er sagt om hans Billeder, at de .,ofte udmærker sig ved en for Datiden en estaaende Farvefylde og Finhed i Stemningen". Paa Kunstmuseet hænger 8 af hans Billeder. Altertavlen i Barløse Kirke er et af hans Arbejder. Hovedbilledet forestiller "Jesus i Bethanien",  men gennem en aabentstaaende Vinduesglug paa Stuens Væg ser man ind imod Jerusalem. Dette Vindue skal ikke oprindelig have været paa Billedet, men er af Maleren senere
tilføjet efter Forslag eller Tilskyndelse af daværende Lærer J. L. Korch, der ofte besøgte ham i hans Atelier. Alterbilledet blev indsat i en lys, forgyldt Ramme*) og opstillet i Kirken 1851; den er
et smukt Minde om den fattige Kunstper med de rige Evner og de store Muligheder, som aldrig rigtig kom til Udfoldelse. Han fik ingen Betaling for sit Kunstværk, idet Kirkens daværende Ejer tog det som Vederlag for resterende Landgilde. Nu er Billedet mange Gange mere værd end den ikke rettidig betalte Landgilde.
1852 bliver Dreyer syg af Tyfus og fattig og glemt døde han 4. November 1852 i Barløse, kun 35 Aar gl.". Han blev begravet 12. November paa Assens Kirkegaard. Dog, Eftertiden har ikke glemt Dankvart Dreyer og hans fynske Malerkunst; nu er han i Færd med at gaa over i Historien, hvor han fortjener at faa sin Plads.


Frode Lund
Frode Lund blev født i 1900 i Refsvindinge ved Nyborg. Han var skolelærer og tegner. Han cyklede rundt  på Fyn og tegnede med sin smukke streg både gårde og møller.
Han er især kendt for sit bogværk om de fynske vandmøller.

Han var også en tur omkring Kerte, hvor han tegnede Mølleknappe.

 Også Kerte Kirke har hangengivet i smuk streg, mens der var mange træer omkring. 

 

© Hvenegaards Forlag 2018
Email: Vivian@Kerte.dk
www.JesusFreak.dk
www.hvenegaard-slaegten.dk
www.Plum.wiki

OBS!
Fralæggelse/disclaimer: Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet.
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.